Khalid Bashir
Phone: 310-303-9880
khalid.bashir@normreeves.com